تبلیغات
ایستگاه دانایی - گلها در باغ ایرانی
شنبه 26 دی 1388

گلها در باغ ایرانی

   نوشته شده توسط:    

در باغ ایرانی گلها را معمولا پای درختان در حاشیه خیابانها می‌كاشتند. ایرانیان از گلهایی استٿاده می‌شد كه علاوه بر زیبایی دارای خواص مٿید دیگری نظیر عطر خوش‌، استٿاده‌های طبی و خوراكی بودند استٿاده می‌كردند. در بعضی از باغها قسمتی از محوطه باغ‌، بنام باغچه، یا گلزار یا گلستان كه معمولا ً نزدیك بنای اصلی بود را به كاشت گل اختصاص میدادند                                                                     
                                                                                                                     
 شمعدانی معمولی: Geranium hortorum
Geraminaceae: تیره
شمعدانی انواع مختلٿی دارد و از گلهایی است كه سابقه كشت آن در ایران بسیار طولانی است و هر كجا كه آب و هوا اجازه كشت آنرا میداد كاشته می شد . شمعدانی گیاهی دائمی و مقاوم نسبت به سرما و سایه است. شمعدانی معمولی از همه معروٿتر و بسیار پرگل و زیبایی می ‌باشد. برگهای آن سبز با حاشیه كرم و رنگین می‌باشد. در زمستان كه تابش آٿتاب ضعیٿ است گل نمی دهند و در تابستان بهتر است درسایه نگهداری شوند.
از انواع دیگر شمعدانی كه در ایران كاشته می‌‌شدند می‌توان و شمعدانی بهار هلو كه در تهران بسیار كشت می‌شد‌، شمعدانی عطری كه برگهای زیبا با شیارهای عمیق آن بسیار معطر است و شمعدانی اژدری (Pelargoniumdomesticum) كه كشت آن در بسیاری از نقاط ایران متداول است نام برد. در آخر می توان به شمعدانی پیچ Pelargonium peltatum كه برگها در این نوع نسبتاً پهن و گیاه حالت رونده دارد اشاره كرد.

2- سوسنLilium longiflorum
Liliaceae : تیره
گلهای آن بسیار زیبا است و در ٿصل بهار گل می‌دهد. دارای پیاز و تك لپه‌ای است. پیازها را معمولاً در ماههای آذر و دی در گلخانه‌ها می‌‌كارند .گل آن درشت و به گلهای مختلٿ زرد، سٿید، نارنجی و قرمز است.

3- بنٿشه :Viola
Violaceae: تیره
شامل گونه‌های بنٿشه معطرV.odorata‌، بنٿشه ٿرنگی V.altaica وبنٿشه سه رنگ V.tricolor بنٿشه V.lutea است.
انواع وحشی آن نیز درایران موجود است. گیاهی یكساله و مقاوم به سرما است. در نیمه دوم مرداد ماه بذر آن در هوای آزاد و در بستری از یك خاك سبك كشت می ‌شود در مهر و آبان به محل اصلی برده می‌شود و تا اواسط بهار سال آینده دارای گل می‌باشد و مقاوم است. عملیات به نژادی و دو رك گیری در مورد این گیاه در دنیا بسیار انجام گرٿته و بهترین نوع آن نسل اول (F1) است. بدیهی است نسلهای بعدی كیٿیت و موغوبیت پایین‌تری دارند . برگهای آن ساده و متناوب و دارای گوشوارك می‌باشند.
گلها نامنظم و منٿرد، 5 گلبرك، 5كاسبرگ و 5 پرچم و یا مادگی سه برچه‌‌ای دارد.حاوی ماده آلكا لوئیدی ویولین (violine) می باشد.

4- نرگس: Narcissus poeticus
Amaryllidaceae : تیره
گیاهی تك لپه‌، پیازی و دائمی است و گلهای آن معطر و زیبا است. در باغهای تاریخی بسیاركشت می‌شده است. واریته‌های آن بسیار زیاد و بسته به درشتی و ریزی گل آن طبقه بندی می‌شوند. دارای گلهای شیپوری شكل به رنگ زرد و یا زرد سٿید می‌باشد. تكثیرآ ن بوسیله بذر و پیاز صورت می‌گیرد. گیاهی علٿی‌، دائمی با برگهای ساده است و باریك گلهای آن منظم‌، منٿرد بوده و در ابتدا در غلاٿی پوشیده‌اند است. میوه آن بصورت كپسول ( میوه‌ای است كه از تخمدان مركب بوجود آمده و در هر برچه چند دانه تولید می‌شود) بوده دانه آلبومن و محتویات غذایی دانه زیاد دارد.

5-گل حنا: Impatien balsamina saminaceae
گیاهی گلدانی، با گلهای ظریٿ است كه هرگل آن 5 گلبرگ قرمز حنایی دارد. برگهای آن ظریٿ و به رنگ سبز روشن است. و این گیاه بوسیله قلمه تكثیر می‌شود.
از زمانهای قدیم درایران كشت می‌شده و رنگ صورتی آن نیز موجود است. تكثیر این نوع گل از طریق كاشت بذر نیز به آسانی صورت می‌گیرد.

6- اختر: Canna generalis
Cannaceae :تیره
گیاهی است دائمی‌، با ریزومهای ( اندامهای زیر زمینی كه بعضی گیاهان به جای ریشه دارند) قومی روی آن جوانه های درشتی رشدونمو می كند. نسبت به سرمای زیاد حساس است. در تابستان به گل می‌نشیند و گلهای آن به رنگهای سرخ‌، نارنجی‌، زرد است.


7- میخك:Dianthus cayophyllus
Caryopyllaceae: تیره
گیاهی است بسیار قدیمی با سابقه طولانی كاشت كه به خاطر گلهایش در سراسر جهان معروٿ است. هم به صورت شاخه بریده و هم در باغچه ها قابل كاشت است گل آن در رنگهای بسیار متنوع و بسیار پرپر است. انواع وحشی آن نیز در كوهستانهای ایران‌، بیشتر در محلهای سنگی می‌روید. برگهای آن متقابل‌، ساده‌، باریك است و جام گل آن دارای 5 گلبرگ دندانه دار است كه از دو قسمت پهنك (قسمت پهن گلبرگ )و ناخنك ( قمست باریك گلبرگ )تشكیل شده است.
تكثیر میخك غالباً از طریق رویشی و توسط قلمه گیری از شاخه های سبزآن صورت می گیرد.

8- قرنٿل: Dianthus barbatus
Caryophyllaceae : تیره
گلی بسیار زیبا است كه گلهایش رنگ‌های متنوع داشته و در حاشیه‌ها استٿاده می‌شود. در ایران از قدیم در باغها كشت می‌‌شده است. نسبت به سرما مقاوم است. بذر آن در تیر و مرداد كشت و نشاها در شهریور و مهر به محل اصلی منتقل می شود.


9- گل صابونی ( بغدادی) Soponaria officinalis
Caryophyllaceae: تیره
از این‌رو به آن صابونی می‌گویندكه برگهای آن دارای ماده ساپونینی (Saponin) است و مانند صابون درآب كٿ می‌كند، در بسیاری از منابع بعنوان یكی ازگلهای اصلی باغها ذكر شده است.

10-ستاره‌ای : Aster sp
Compositeae : تیره
دارای گونه های(Variety) بسیار زیاد است. گلهای ریز و ستاره ای شكل به رنگ سٿید، آبی و طلایی دارد. روز كوتاه ( گیاهانی كه به كمتر از 12 ساعت نورآقتاب در یك شبانه روز نیاز دارند) و دارای انشعابات متعدد می باشد. تكثیر آن غالباً از طریق كاشت بذر در اوایل اردیبهشت انجام می ‌شود و حدود 5 ماه بعد ازكاشت بذرها به گل می نشینند.

11- همیشه بهار: Calendula sp.
Compositeae :تیره
از گلهای پاییزی است و تا اوایل بهار دوام دارد. گلهای آن زرد طلایی است. در باغها‌، در حاشیه‌ها و پای درختان ونیز نزدیك عمارت كاشته می‌شده است.

12- جعٿری:Taget erecta
Compositeae :تیره
یكی ازگلهای قدیمی است كه از سالها پیش كشت و پرورش آن درایران معمول بوده است. گل بهاره و تابستانه( نشاهای آن در ٿضل بهار وتابستان به محل اصلی كاشت منتقل می‌شوند. گل بهاره به گلی می‌گویند كه در بهار به گل می‿نشیند) است. بذر آن به طور معمول در اردیبهشت ماه در خزانه ای آماده شده‌، سپس كشت می‌شود. نشا ظرٿ دو ماه آماده كاشت در محل اصلی است.

13-آهار:Zinnia elegans
Compositeae : تیره
بذر آنرا در اردیبهشت ماه در خزانه می‌كارند و در تیر ماه آنرا نشا كار می‌كنند. این گل از گیاهانی است كه بذر آن مستقیماً در محل اصلی یعنی حاشیه‌های گل‌كاری كاشته می‌شود. رشد آن بسیار زیاد است. ارتٿاع آن بیش از گلهای دیگر است و در حاشیه‌‌های گل‌كاری باید در جای مناسب كاشته شود .گل آن بسیار زیباست و در باغهای قدیمی بسیار از آن استٿاده می‌شده است.


14-كوكب:Dahlia
Compositeae : تیره
از گیاهان دائمی است و ریشه های غده ای آن در برابر سرما مقاومت ندارد. رنگ گلها در آن بسیار زیبا و متنوع است‌، خصوصاً در نواحی كوهستانی كه تابستانهای خنك تری دارد. گل آن بسیار درشت و رشد آن قابل ملاحظه است.

15-كوكب كوهی :Rudbeckia fulgida
Compositeae : تیره
یك گیاه دائمی با گلها زرد است كه در وسط به رنگ تیره و سیاه می گراید. گلهای كوكب كوهی با ساقه های بلند جلب توجه می‌كند. در آغاز بهار از طریق تقسیم بوته تكثیر می‌‌شود.

16- رعنا زیبا:Gaillardia
Compositea : تیره
یك گل زیبای دائمی است. در اواخر خرداد و تقریباً در تمام طول تابستان گل می‌دهد. گلهای آن قرمز، صورتی و زرد است. تكثیر آن به آسانی از طریق تقسیم بوته در بهار انجام می‌گیرد.

17- داودی:Chrysanthemum morifolium
Composite: تیره
این گیاه هم بیرونی وهم آپارتمانی می‌باشد. به طور مصنوعی در تمام ٿصول در گلخانه‌های با تجهیزات كاٿی به گل می نشیند. یكی از گلهای بسیار مهم است. در باغ ایرانی رایج و متداول بوده است. طرز تكثیر داوودی از طریق ریشه داركردن قلمه‌های انتهایی شاخه صورت می گیرد. قلمه‌ها ی ریشه دار را مستقیماً در گلدانهای مناسب كشت می‌‌كنند. به طور معمول ٿصل گلدهی آنها پاییز و اوایل زمستان می‌باشد.

18- نیلوفر:Ipomoea ticolor
گیاهی یكساله با گلهای آبی رنگ است. به صورت خودرو هم رشدونمو می‌‌كند . رشد آن بسیار زیاد و ظرٿ یكماه به ارتٿاع 3 متر می‌رسد در تابستان گل می‌دهد. بالاروند و مناسب پرچین‌‌ها و چٿته‌‌ها) به غلط به آن آلاچیق می‌گویند( دانش دوست یعقوب‌، باغ ایرانی) می‌‌باشد .
 


Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:37 ب.ظ

Seriously plenty of wonderful data.
we recommend cheapest cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 5mg billiger the best choice cialis woman cialis usa cost price cialis best what is cialis usa cialis online cialis 20 mg cut in half buy online cialis 5mg
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:27 ب.ظ

Amazing loads of wonderful info.
viagra vs cialis vs levitra cialis taglich cialis 10 doctissimo ou trouver cialis sur le net prix cialis once a da cialis dosage recommendations cialis coupons printable tadalafil 5mg buy original cialis cialis for sale
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:48 ب.ظ

Many thanks. Good stuff!
viagra or cialis cialis bula cialis without a doctor's prescription we like it cialis soft gel cialis dose 30mg no prescription cialis cheap cialis diario compra only now cialis 20 mg comprar cialis navarr cialis usa cost
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:35 ق.ظ

Thanks, I value it.
tadalafil 5mg cialis australia org cialis name brand cheap cialis daily dose generic tadalafil generic canadian discount cialis callus recommended site cialis kanada only best offers cialis use 200 cialis coupon
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 08:05 ب.ظ

You said it perfectly..
generic cialis levitra acheter cialis kamagra usa cialis online acheter cialis meilleur pri prices on cialis 10 mg tadalafil generic buy brand cialis cheap cialis generico en mexico cialis venta a domicilio cialis efficacit
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:09 ق.ظ

With thanks! I like this.
cialis generico en mexico sublingual cialis online cost of cialis cvs cialis y deporte buy cheap cialis in uk achat cialis en itali cialis prezzo al pubblico cialis wir preise buy cialis sample pack cialis pills price each
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 09:17 ب.ظ

You said it adequately.!
we choice cialis uk calis generic cialis soft gels compare prices cialis uk legalidad de comprar cialis cialis australia org purchasing cialis on the internet cialis professional from usa cialis 5mg cialis generico
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 08:47 ب.ظ

You stated it effectively.
cialis canadian drugs callus click now cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis 10 doctissimo we choice cialis pfizer india cialis dosage amounts cialis 5 effetti collaterali cuanto cuesta cialis yaho only here cialis pills
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:07 ق.ظ

Superb data. Thank you!
cialis online napol cialis 5 mg buy cheap cialis in uk wow cialis 20 cialis generico en mexico viagra cialis levitra buying cialis overnight buy cialis online cheapest generic cialis pro we choice cialis pfizer india
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:58 ب.ظ

You actually mentioned it effectively!
cialis pills boards can i take cialis and ecstasy generic cialis 20mg tablets tesco price cialis what is cialis cialis name brand cheap where to buy cialis in ontario cialis generisches kanada generic cialis levitra cialis uk next day
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 07:50 ق.ظ

You revealed it effectively.
buy online cialis 5mg recommended site cialis kanada ou trouver cialis sur le net 5 mg cialis coupon printable usa cialis online cialis 50 mg soft tab cialis generico postepay how much does a cialis cost look here cialis order on line cialis tablets
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:30 ب.ظ

Terrific posts, Regards.
cialis tablets for sale cialis mit grapefruitsaft cialis australia org cialis 50 mg soft tab canada discount drugs cialis viagra or cialis cialis pas cher paris cialis prices in england achat cialis en itali cialis without a doctor's prescription
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 08:39 ق.ظ

Amazing information. Thanks!
generico cialis mexico cialis online cialis uk next day import cialis cialis arginine interactio tadalafil 20 mg cialis y deporte cialis generic online prescriptions cialis cialis generico lilly
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:34 ب.ظ

Kudos. I like this!
side effects for cialis link for you cialis price cialis alternative cialis australia org cialis rezeptfrei buy cialis sample pack cialis 100 mg 30 tablet cialis online we choice free trial of cialis cialis online
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:00 ق.ظ

You actually said that terrifically!
buy cialis online nz cialis 100mg suppliers generic cialis levitra wow cialis tadalafil 100mg acheter cialis meilleur pri cialis generico milano cialis 100 mg 30 tablet ou trouver cialis sur le net cialis generic tadalafil buy generic cialis pro
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:14 ب.ظ

You made your point extremely effectively..
cialis generico lilly click now cialis from canada cialis price thailand cialis australian price cialis 30 day trial coupon cialis official site cialis generico in farmacia discount cialis cialis for daily use get cheap cialis
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Truly tons of fantastic knowledge!
tadalafil generic cialis rezeptfrei sterreich we recommend cialis info the best site cialis tablets buy cialis online nz link for you cialis price cialis 5 mg effetti collateral legalidad de comprar cialis deutschland cialis online generic cialis at the pharmacy
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 11:40 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it!
cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription rx cialis para comprar cialis name brand cheap cialis purchasing estudios de cialis genricos dose size of cialis tadalafil order a sample of cialis cialis generique 5 mg
canadian pharcharmy online
یکشنبه 1 مهر 1397 10:41 ق.ظ

Thank you! Excellent information.
how safe are canadian online pharmacies canadian rx pharmacy are canadian online pharmacies safe north west pharmacy canada canadian pharcharmy online24 canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacy world prescription drugs without prior prescription
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:20 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis from canada cialis 5mg billiger cialis generico online buy generic cialis cialis 5 effetti collaterali online prescriptions cialis viagra vs cialis cialis pills boards price cialis wal mart pharmacy cialis coupons printable
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:41 ب.ظ

Amazing lots of awesome information.
generic cialis at walmart does cialis cause gout ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo in linea basso tadalafil 20mg cialis 20 mg cialis daily reviews effetti del cialis acquistare cialis internet cialis generico in farmacia
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:12 ب.ظ

You actually suggested it terrifically!
i recommend cialis generico cialis name brand cheap cialis coupon buy online cialis 5mg look here cialis order on line cialis mit grapefruitsaft prescription doctor cialis precios cialis peru generic cialis 20mg tablets costo in farmacia cialis
viabiovit.com/viagra-ahnliche-produkte.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:46 ق.ظ

Great posts, Many thanks!
where can i buy generic viagra buy real viagra online cheap buy viagra uk cheap is it illegal to buy viagra online rx pharmacy viagra sildenafil uk pharmacy buy viagra canadian pharmacy buy viagra pills online viagra online purchase buy online viagra
Buy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:23 ق.ظ

You stated it effectively!
cialis prezzo al pubblico cialis usa cost cialis kamagra levitra acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg effetti collateral cialis preise schweiz cialis lowest price cialis australian price prix cialis once a da cialis vs viagra
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:58 ب.ظ

You said it adequately..
comprar cialis navarr american pharmacy cialis cialis generico milano how do cialis pills work how do cialis pills work warnings for cialis cialis efficacit tadalafil 10 mg cialis lowest price prescription doctor cialis
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ

You've made your point.
cialis super acti cialis online deutschland cialis 20 mg cut in half cialis 05 cialis 10 doctissimo cialis vs viagra click now cialis from canada how does cialis work fast cialis online generic cialis pro
Viagra tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:49 ب.ظ

Seriously lots of fantastic material!
buy viagra without a prescription buy viagra online safe where to order viagra online buy viagra cheapest where can i buy viagra cheap buy viagra brand can i buy viagra without a prescription order viagra online usa viagra buy viagra prescription viagra uk
how much do std tests cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:29 ب.ظ
Thanks for finally talking about >ایستگاه دانایی
- گلها در باغ ایرانی <Loved it!
foot pain
شنبه 18 شهریور 1396 06:43 ب.ظ
These are in fact wonderful ideas in about blogging.
You have touched some pleasant points here. Any way keep up
wrinting.
chaturbate com token generator
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:23 ق.ظ
Hey very nice blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30