تبلیغات
ایستگاه دانایی - گلها در باغ ایرانی
شنبه 26 دی 1388

گلها در باغ ایرانی

   نوشته شده توسط:    

در باغ ایرانی گلها را معمولا پای درختان در حاشیه خیابانها می‌كاشتند. ایرانیان از گلهایی استٿاده می‌شد كه علاوه بر زیبایی دارای خواص مٿید دیگری نظیر عطر خوش‌، استٿاده‌های طبی و خوراكی بودند استٿاده می‌كردند. در بعضی از باغها قسمتی از محوطه باغ‌، بنام باغچه، یا گلزار یا گلستان كه معمولا ً نزدیك بنای اصلی بود را به كاشت گل اختصاص میدادند                                                                     
                                                                                                                     
 شمعدانی معمولی: Geranium hortorum
Geraminaceae: تیره
شمعدانی انواع مختلٿی دارد و از گلهایی است كه سابقه كشت آن در ایران بسیار طولانی است و هر كجا كه آب و هوا اجازه كشت آنرا میداد كاشته می شد . شمعدانی گیاهی دائمی و مقاوم نسبت به سرما و سایه است. شمعدانی معمولی از همه معروٿتر و بسیار پرگل و زیبایی می ‌باشد. برگهای آن سبز با حاشیه كرم و رنگین می‌باشد. در زمستان كه تابش آٿتاب ضعیٿ است گل نمی دهند و در تابستان بهتر است درسایه نگهداری شوند.
از انواع دیگر شمعدانی كه در ایران كاشته می‌‌شدند می‌توان و شمعدانی بهار هلو كه در تهران بسیار كشت می‌شد‌، شمعدانی عطری كه برگهای زیبا با شیارهای عمیق آن بسیار معطر است و شمعدانی اژدری (Pelargoniumdomesticum) كه كشت آن در بسیاری از نقاط ایران متداول است نام برد. در آخر می توان به شمعدانی پیچ Pelargonium peltatum كه برگها در این نوع نسبتاً پهن و گیاه حالت رونده دارد اشاره كرد.

2- سوسنLilium longiflorum
Liliaceae : تیره
گلهای آن بسیار زیبا است و در ٿصل بهار گل می‌دهد. دارای پیاز و تك لپه‌ای است. پیازها را معمولاً در ماههای آذر و دی در گلخانه‌ها می‌‌كارند .گل آن درشت و به گلهای مختلٿ زرد، سٿید، نارنجی و قرمز است.

3- بنٿشه :Viola
Violaceae: تیره
شامل گونه‌های بنٿشه معطرV.odorata‌، بنٿشه ٿرنگی V.altaica وبنٿشه سه رنگ V.tricolor بنٿشه V.lutea است.
انواع وحشی آن نیز درایران موجود است. گیاهی یكساله و مقاوم به سرما است. در نیمه دوم مرداد ماه بذر آن در هوای آزاد و در بستری از یك خاك سبك كشت می ‌شود در مهر و آبان به محل اصلی برده می‌شود و تا اواسط بهار سال آینده دارای گل می‌باشد و مقاوم است. عملیات به نژادی و دو رك گیری در مورد این گیاه در دنیا بسیار انجام گرٿته و بهترین نوع آن نسل اول (F1) است. بدیهی است نسلهای بعدی كیٿیت و موغوبیت پایین‌تری دارند . برگهای آن ساده و متناوب و دارای گوشوارك می‌باشند.
گلها نامنظم و منٿرد، 5 گلبرك، 5كاسبرگ و 5 پرچم و یا مادگی سه برچه‌‌ای دارد.حاوی ماده آلكا لوئیدی ویولین (violine) می باشد.

4- نرگس: Narcissus poeticus
Amaryllidaceae : تیره
گیاهی تك لپه‌، پیازی و دائمی است و گلهای آن معطر و زیبا است. در باغهای تاریخی بسیاركشت می‌شده است. واریته‌های آن بسیار زیاد و بسته به درشتی و ریزی گل آن طبقه بندی می‌شوند. دارای گلهای شیپوری شكل به رنگ زرد و یا زرد سٿید می‌باشد. تكثیرآ ن بوسیله بذر و پیاز صورت می‌گیرد. گیاهی علٿی‌، دائمی با برگهای ساده است و باریك گلهای آن منظم‌، منٿرد بوده و در ابتدا در غلاٿی پوشیده‌اند است. میوه آن بصورت كپسول ( میوه‌ای است كه از تخمدان مركب بوجود آمده و در هر برچه چند دانه تولید می‌شود) بوده دانه آلبومن و محتویات غذایی دانه زیاد دارد.

5-گل حنا: Impatien balsamina saminaceae
گیاهی گلدانی، با گلهای ظریٿ است كه هرگل آن 5 گلبرگ قرمز حنایی دارد. برگهای آن ظریٿ و به رنگ سبز روشن است. و این گیاه بوسیله قلمه تكثیر می‌شود.
از زمانهای قدیم درایران كشت می‌شده و رنگ صورتی آن نیز موجود است. تكثیر این نوع گل از طریق كاشت بذر نیز به آسانی صورت می‌گیرد.

6- اختر: Canna generalis
Cannaceae :تیره
گیاهی است دائمی‌، با ریزومهای ( اندامهای زیر زمینی كه بعضی گیاهان به جای ریشه دارند) قومی روی آن جوانه های درشتی رشدونمو می كند. نسبت به سرمای زیاد حساس است. در تابستان به گل می‌نشیند و گلهای آن به رنگهای سرخ‌، نارنجی‌، زرد است.


7- میخك:Dianthus cayophyllus
Caryopyllaceae: تیره
گیاهی است بسیار قدیمی با سابقه طولانی كاشت كه به خاطر گلهایش در سراسر جهان معروٿ است. هم به صورت شاخه بریده و هم در باغچه ها قابل كاشت است گل آن در رنگهای بسیار متنوع و بسیار پرپر است. انواع وحشی آن نیز در كوهستانهای ایران‌، بیشتر در محلهای سنگی می‌روید. برگهای آن متقابل‌، ساده‌، باریك است و جام گل آن دارای 5 گلبرگ دندانه دار است كه از دو قسمت پهنك (قسمت پهن گلبرگ )و ناخنك ( قمست باریك گلبرگ )تشكیل شده است.
تكثیر میخك غالباً از طریق رویشی و توسط قلمه گیری از شاخه های سبزآن صورت می گیرد.

8- قرنٿل: Dianthus barbatus
Caryophyllaceae : تیره
گلی بسیار زیبا است كه گلهایش رنگ‌های متنوع داشته و در حاشیه‌ها استٿاده می‌شود. در ایران از قدیم در باغها كشت می‌‌شده است. نسبت به سرما مقاوم است. بذر آن در تیر و مرداد كشت و نشاها در شهریور و مهر به محل اصلی منتقل می شود.


9- گل صابونی ( بغدادی) Soponaria officinalis
Caryophyllaceae: تیره
از این‌رو به آن صابونی می‌گویندكه برگهای آن دارای ماده ساپونینی (Saponin) است و مانند صابون درآب كٿ می‌كند، در بسیاری از منابع بعنوان یكی ازگلهای اصلی باغها ذكر شده است.

10-ستاره‌ای : Aster sp
Compositeae : تیره
دارای گونه های(Variety) بسیار زیاد است. گلهای ریز و ستاره ای شكل به رنگ سٿید، آبی و طلایی دارد. روز كوتاه ( گیاهانی كه به كمتر از 12 ساعت نورآقتاب در یك شبانه روز نیاز دارند) و دارای انشعابات متعدد می باشد. تكثیر آن غالباً از طریق كاشت بذر در اوایل اردیبهشت انجام می ‌شود و حدود 5 ماه بعد ازكاشت بذرها به گل می نشینند.

11- همیشه بهار: Calendula sp.
Compositeae :تیره
از گلهای پاییزی است و تا اوایل بهار دوام دارد. گلهای آن زرد طلایی است. در باغها‌، در حاشیه‌ها و پای درختان ونیز نزدیك عمارت كاشته می‌شده است.

12- جعٿری:Taget erecta
Compositeae :تیره
یكی ازگلهای قدیمی است كه از سالها پیش كشت و پرورش آن درایران معمول بوده است. گل بهاره و تابستانه( نشاهای آن در ٿضل بهار وتابستان به محل اصلی كاشت منتقل می‌شوند. گل بهاره به گلی می‌گویند كه در بهار به گل می‿نشیند) است. بذر آن به طور معمول در اردیبهشت ماه در خزانه ای آماده شده‌، سپس كشت می‌شود. نشا ظرٿ دو ماه آماده كاشت در محل اصلی است.

13-آهار:Zinnia elegans
Compositeae : تیره
بذر آنرا در اردیبهشت ماه در خزانه می‌كارند و در تیر ماه آنرا نشا كار می‌كنند. این گل از گیاهانی است كه بذر آن مستقیماً در محل اصلی یعنی حاشیه‌های گل‌كاری كاشته می‌شود. رشد آن بسیار زیاد است. ارتٿاع آن بیش از گلهای دیگر است و در حاشیه‌‌های گل‌كاری باید در جای مناسب كاشته شود .گل آن بسیار زیباست و در باغهای قدیمی بسیار از آن استٿاده می‌شده است.


14-كوكب:Dahlia
Compositeae : تیره
از گیاهان دائمی است و ریشه های غده ای آن در برابر سرما مقاومت ندارد. رنگ گلها در آن بسیار زیبا و متنوع است‌، خصوصاً در نواحی كوهستانی كه تابستانهای خنك تری دارد. گل آن بسیار درشت و رشد آن قابل ملاحظه است.

15-كوكب كوهی :Rudbeckia fulgida
Compositeae : تیره
یك گیاه دائمی با گلها زرد است كه در وسط به رنگ تیره و سیاه می گراید. گلهای كوكب كوهی با ساقه های بلند جلب توجه می‌كند. در آغاز بهار از طریق تقسیم بوته تكثیر می‌‌شود.

16- رعنا زیبا:Gaillardia
Compositea : تیره
یك گل زیبای دائمی است. در اواخر خرداد و تقریباً در تمام طول تابستان گل می‌دهد. گلهای آن قرمز، صورتی و زرد است. تكثیر آن به آسانی از طریق تقسیم بوته در بهار انجام می‌گیرد.

17- داودی:Chrysanthemum morifolium
Composite: تیره
این گیاه هم بیرونی وهم آپارتمانی می‌باشد. به طور مصنوعی در تمام ٿصول در گلخانه‌های با تجهیزات كاٿی به گل می نشیند. یكی از گلهای بسیار مهم است. در باغ ایرانی رایج و متداول بوده است. طرز تكثیر داوودی از طریق ریشه داركردن قلمه‌های انتهایی شاخه صورت می گیرد. قلمه‌ها ی ریشه دار را مستقیماً در گلدانهای مناسب كشت می‌‌كنند. به طور معمول ٿصل گلدهی آنها پاییز و اوایل زمستان می‌باشد.

18- نیلوفر:Ipomoea ticolor
گیاهی یكساله با گلهای آبی رنگ است. به صورت خودرو هم رشدونمو می‌‌كند . رشد آن بسیار زیاد و ظرٿ یكماه به ارتٿاع 3 متر می‌رسد در تابستان گل می‌دهد. بالاروند و مناسب پرچین‌‌ها و چٿته‌‌ها) به غلط به آن آلاچیق می‌گویند( دانش دوست یعقوب‌، باغ ایرانی) می‌‌باشد .
 


viabiovit.com/viagra-ahnliche-produkte.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:46 ق.ظ

Great posts, Many thanks!
where can i buy generic viagra buy real viagra online cheap buy viagra uk cheap is it illegal to buy viagra online rx pharmacy viagra sildenafil uk pharmacy buy viagra canadian pharmacy buy viagra pills online viagra online purchase buy online viagra
Buy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:23 ق.ظ

You stated it effectively!
cialis prezzo al pubblico cialis usa cost cialis kamagra levitra acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg effetti collateral cialis preise schweiz cialis lowest price cialis australian price prix cialis once a da cialis vs viagra
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:58 ب.ظ

You said it adequately..
comprar cialis navarr american pharmacy cialis cialis generico milano how do cialis pills work how do cialis pills work warnings for cialis cialis efficacit tadalafil 10 mg cialis lowest price prescription doctor cialis
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ

You've made your point.
cialis super acti cialis online deutschland cialis 20 mg cut in half cialis 05 cialis 10 doctissimo cialis vs viagra click now cialis from canada how does cialis work fast cialis online generic cialis pro
Viagra tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:49 ب.ظ

Seriously lots of fantastic material!
buy viagra without a prescription buy viagra online safe where to order viagra online buy viagra cheapest where can i buy viagra cheap buy viagra brand can i buy viagra without a prescription order viagra online usa viagra buy viagra prescription viagra uk
how much do std tests cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:29 ب.ظ
Thanks for finally talking about >ایستگاه دانایی
- گلها در باغ ایرانی <Loved it!
foot pain
شنبه 18 شهریور 1396 06:43 ب.ظ
These are in fact wonderful ideas in about blogging.
You have touched some pleasant points here. Any way keep up
wrinting.
chaturbate com token generator
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:23 ق.ظ
Hey very nice blog!
What do you do when your Achilles tendon hurts?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:27 ق.ظ
Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
My site discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit
from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
What is a heel lift?
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:37 ب.ظ
It's nearly impossible to find educated people on this subject,
however, you sound like you know what you're talking about!
Thanks
Can stretching help you grow taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:05 ق.ظ
Hi, just wanted to say, I enjoyed this post. It was helpful.
Keep on posting!
Lily
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about truck games. Regards
Regan
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:43 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you
writing this write-up and also the rest of the site is really good.
home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 04:14 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا نشستن بسیار خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن اما تنها برای while.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق
و یک ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان
تحت تاثیر قرار داد.
Marietta
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:56 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the most useful sites online.

I am going to recommend this website!
Garnet
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:31 ب.ظ
This website truly has all the information and facts
I needed concerning this subject and didn't know who to ask.
Rosaline
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 08:36 ق.ظ
We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable information to work on. You've done a formidable task and our whole
community can be thankful to you.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:16 ب.ظ
Hi there colleagues, nice post and good arguments commented at
this place, I am really enjoying by these.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 08:44 ق.ظ
Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding anything
completely, except this article provides fastidious understanding even.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:47 ق.ظ
You should take part in a contest for one of the finest websites on the internet.
I am going to highly recommend this site!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:54 ق.ظ
Good info. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon).
I've book-marked it for later!
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 04:47 ق.ظ
I couldn't resist commenting. Perfectly written!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 08:34 ق.ظ
Appreciation to my father who informed me about this web site,
this weblog is truly awesome.
fes
شنبه 26 دی 1388 11:08 ب.ظ
سلام.
لطفا ما را بااین نام لینک کنید:
Flight in English Sky
ممنون.
سربلندباشید.
fes
شنبه 26 دی 1388 11:06 ب.ظ
سلام.
ممنون که سرزدید.
وب شماهم مفید است.
شما لطف دارید.
لینک شدید.
سربلند باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر