تبلیغات
ایستگاه دانایی - گیاهان
سه شنبه 10 آذر 1388

گیاهان

   نوشته شده توسط:    

تعریف کلمه گیاه ازآنچه که ظاهرا" به نظر می رسد بسیار مشکل تراست. اگرچه گیــــاه شناسان محدوده رده بندی گیاهان را تعریف کرده اند ، مرزهای تعیین کننده اعضاء رده بندی گیاهان بسیار اختصاصی تر از تعریفات رایج " گیاه"است. ما گیاه را بعنوان یک موجود زنده یوکاریوت و دارای تعداد زیادی سلول تعریف می کنیم که عموما" فاقد اندامهای حسی یا حرکت ارادی بوده و در صورت رشد کامل دارای ریشه ، ساقه و برگ می باشند. اما از نظر گیاه شناسی فقط گیاه آوندی دارای ریشه ، ساقه وبرگ است. اما اگر منصفانه نگاه کنیم گیاهانی که ما هر روز با آنها مواجه هستیم ، گیاهان آوندی می باشند.img/daneshnameh_up/8/8c/leafs..jpg

تعریف دیگر گیاه که گسترده تر (فراگیرتر) می باشد، عبارت است از هرچیزی که فتواتوتروف می باشد- یعنی غذای خودش را از مواد خام غیر آلی و نور خورشید تولید کند. برای فردی که بر نقش خاصی که گیاهان در یک اکوسیستم بازی می کنند متمرکزشود این تعریف غیر منطقی نیست .اما در بین فتواتوتروپها ، پروکاریوتهایی ( پیش هسته) مخصوصا" باکتریهای فتواتوتروپ و سیانوفیتها وجود دارند. سیانوفیتها را گاهی اوقات ( به دلایل خوبی) جلبکهای سبز– آبی می نامند.در اینجا این مشکل بوجود می آید که بیشتر مردم از جمله گیاه شناسان قارچ خوراکی را گیاه می نامند اگرچه قارچ خوراکی اندام باردهی قارچ می باشد ( حوزه قارچها)، و اصلا" فتواتوتروپ نبوده، بلکه گندخوار( saprophytic) می باشد. و بیش از چند گونه گیاهان گل دار، قارچها و باکتریها وجود دارند که انگلی هستند.

گیاهان تقریباٌ در همه جای گیتی می رویند گلها علفها و درختان را تقریباٌ هر روزه می بینیم. گیاهان همچنین بر فراز کوههای بلند در اقیانوس ها در بسیاری از بیابانها و در نواحی قطبی می رویند. بدون گیاهان، آدمیان و جانوران نمی توانستند در کره زمین زندگی کنند. آدمی بدون هوا یا خوراک نمی تواند زندگی کند و همچنین بدون گیاهان نمی تواند زنده بماند. اکسیژن موجود در هوا که تنفس می کنیم از گیاهان فراهم می آید. خوراکی که می خوریم نیز از گیاهان یا از جانوران گیاه خوار بدست می آید.
در خانه سازی و بسیاری از چیزهای سودمند را از کنده و تخته و الوار درختان و خیلی از پوشاکهای ما از الیاف گیاهی از قبیل پنبه فراهم می گردد.

دانشمندان عقیده دارند که بیش از 350000 گونه و نوع گیاه شناخته شده اما هنوز بسیاری از گیاهان ناشناخته مانده است. کوچکترین گیاه دیاتوم می باشد که تنها با
میکروسکوپ می توان آن را دید حتی ممکن است یک قطره آب بیش از 500 دیاتوم در خود شناور داشته باشد.

بزرگترین گیاه زنده دنیا درخت سکویا در
کالیفرنیا می باشد که بیش از 90 متر بلندی و بیش از 9 متر پهنا دارد.

برخی از درختان در کالیفرنیا هستند که عمر 4000 تا 5000 ساله دارند. دانشمندان همه موجودات زنده را به دو گروه اصلی و عمده تقسیم کرده اند.

به بیان دیگر می توان گفت که فرق عمده میان گیاهان و جانوران آن است که گیاهان در جایی ثابت هستند در حالی که تقریباٌ همه جانوران با نیرو و اراده خود حرکت می کنند.

بیشتر گیاهان خوراک خود را از هوا نور
خورشید و آب می گیرند. جانوران نمی توانند برای خود خوراک بسازند. از این رو گیاهان یا جانوران گیاهخوار را می خورند. پایه و اساس واحد اصلی و آجر ساختمان موجود زنده یاخته یا سلول می باشد و از این جهت گیاه و جانور با هم تفاوت دارند زیرا بیشتر گیاهان سلول های دیواره ای کلفت حاوی ماده ای بنام سلولز دارند یاخته های جانوری ماده سلولز ندارد.
برخی چیزهای زنده که به نظر می رسد به خانواده و قلمرو گیاهان و جانوران وابسته نیستند. و این موجود تک یاخته ارگانیزم های شامل
باکتری و اشکال دیگر زندگی است که تنها با میکروسکوپ قابل دیدن است. بیشتر دانشمندان عقیده دارند که به خانواده خود وابسته هستند یعنی موجودی که نه گیاه است و نه جانور.

از گیاهان برای آدمی خوراک، پوشاک، پناهگاه یعنی مهمترین نیازهایشان فراهم می شود. بسیاری از ما ازداروهایی که از گیاهان ساخته می شود یا مستقیماٌ از خود گیاهان دارویی است سود می جوییم. بعلاوه از گیاهان در مصارف زیبا سازی و لذت بخش کردن زندگی سود جسته می شود.

img/daneshnameh_up/9/9f/trees.jpg 

منشاء کلیه موجودات زنده متعلق به حــــــــــوزه گیاهان ، گروهی به نام جلبک سبز است که اشکـــال باقی مانده آن (paraphyletic) بوده وبصورت انواع گوناگونی در این قسمت یا درمیان آغازیان وجود دارند.جلبکهای سبز دارای کلروپلاستهایی هستند که در بر گیرنده کلروفیل a و b می باشند که بوسیله غشاهای دولایه به هم متصل هستند و دارای انواع گوناگونی تاژکدار، انبوه زی ، میله ای و حتی چند سلولی ابتدایی می باشند .بسیاری از آنها عمدتا" هاپلوئید ( تک لاد) هستند اما بقیه ، بین گونه های هاپلوئید و دیپلوئید ( دولاد) که گامتوفیت و اسپروفیت نامیده می شوند دارای تناوب نسل می باشند.
در مرحله ای از دوران پالئوزوئیک گیاهان پیچیده و چند
سلولی(رویان رستها ) بر روی زمین نمایان شدند. در این گونه های اولیه جدید ، گامتوفیت و اسپروفیت از نظر شکل و عملکرد بسیار متفاوت بودند ، اسپروفیت کوچک باقی ماند و در کل زندگی کوتاه خود وابسته به والد خود بود. گروههای موجود در این ساختار مشترکا" خزه ها نامیده می شوند. از جمله:

 • دسته Bryophyta( خزه ها)
 • دسته Anthocerotophyta ( علف شاخی)
 • دسته Hepaticophyta( هپاتیکها)

تمامی این گونه ها کوچک بوده و محدود به محیطهای مرطوب می باشند و برای تولید هاگ وابسته به آب هستند. در دوران سیلورین ، رویان رستهای جدیدی نمایان شدند که در اثر سازگاری امکان غلبه بر این موانع را که در دوران دونین دستخوش پرتوش سازگاری گسترده ای شدند پیدا کردند. این گروهها معمولا" دارای کوتیکول هستند که در برابرخشکیدگی مقاوم می باشند و بافت آوندی که آب را سرتاسرگیاه منتقل می کند که به همین علت آنها را گیاهان آوندی می نامند.
 • دسته Lycophyta ( گرگ پاها)
 • دسته Sphenophyta( دم اسبی)
 • دسته Psilophyta (سرخسهای ماهوتی)
 • دسته Ophioglossophyta ( لاله آلپی و سرخسهای تاکی)
 • دستهPterophyta ( سرخسها)

گیاهان آوندی هم زیر گروهی ازاسپرماتوفیتها یا گیاهان دانه دار هستند که تا آخردوران پالئوزوئیک متنوع شدند. دراین گونـــــه ها گامتوفیت کاملا" کاهش یافت و اسپروفیت درون پوششی به نام دانه که در والد آنها بوجود می آید شروع به زیستن نمودند. اسپرماتوفیتها عبارتند از:

این دسته ها به دو گروه بازدانگان ( بی دانه ها ؛ چهار دسته اول) و گیاهان گلدار یا angiosperms تقسیم می شوند. پنجمین دسته فوق آخرین گروه عمده گیاهان است که در دوران ژوراسیک بوجود آمده و به سرعت در بیشتر زیبومه ها گسترده شدند.

رده های گیاهان


ممکن است بخواهیم علاوه بر طبقه بندی علمی گیاهان یا روشهای مردم پسند تر براساس این سیستم ، به طبقه بندی گیاهان با روشهای متفاوت دیگری بپردازیم که در ذیل به بررسی برخی از آنها می پردازیم:
ممکن است گیاهان بر مبنای الگوهای رشد فصلی اشان مرتب شوند. البته گیاهان ساده مثل جلبکها دوران زندگی کوتاهی دارند و اصطلاحهای زیر در مورد آنها بکار نمی رود اما جمعیت جلبکها عموما" فصلی هستند.

 • سالانه : زندگی و تولید مثل در یک فصل رشد و نمو.
 • دوسالانه : زندگی در دو فصل رشد و نمو ؛ تولید مثل معمولا" در سال دوم
 • چند ساله : زندگی در سالهای رشد نمو طولانی ؛ ادامه به تولید مثل در یک مرحله

گیاهان آوندی یا herbaceous ( غیر چوبی ) هستند ویا چوبی. گیاه چوبی ممکن است درختانی باشند با یک یا چند تنه و شاخه که روی زمین بوجود می آیند ویا درختچه هایی باشند بدون تنه ، با شاخه هایی که نزدیک سطح زمین قرار دارند.
همچنین ممکن است گیاهان بر اساس چگونگی کاربردشان طبقه بندی شوند.گیاهان غذایی از جمله میوه ها ، سبزیجات ، گیاهان دارویی و ادویه ها می باشند.

اطلاعات عمومی
میزان رشد یک گیاه عادی 75-20 میکرو متر در هر ساعت می باشد.منبع : سایت رشد


http://viabiovit.com/viagra-and-nitroglycerin.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:00 ق.ظ

Useful advice. Appreciate it.
is it safe to buy viagra online buy now viagra buy viagra now where to buy viagra in stores buy viagra tablets how can i get viagra online buy viagra without a prescription online generic viagra pharmacy buy viagra tablets where can i buy viagra online safely
http://babecolate.com/best-country-to-go-buy-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:41 ب.ظ

Regards! I enjoy this.
cialis 5mg cialis canadian drugs cialis et insomni get cheap cialis india cialis 100mg cost generic cialis pill online warnings for cialis viagra vs cialis vs levitra cialis daily dose generic enter site very cheap cialis
k� lommeknive
یکشنبه 10 تیر 1397 04:42 ب.ظ
It's аctually a nice and helpful piece oof
informatіon. I am satisfied tһat you shared this
helpful information with us. Pleasse kep սs up to datе like this.
Thanks ffor sharing.
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:50 ق.ظ

Thank you. I like it.
buy online cialis 5mg cialis lowest price i recommend cialis generico cialis pills in singapore overnight cialis tadalafil generic cialis with dapoxetine cialis venta a domicilio cialis for bph prices for cialis 50mg cialis wir preise
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:30 ق.ظ

With thanks, Terrific information.
purchasing cialis on the internet cialis 20 mg effectiveness prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis order cialis from india cialis rezeptfrei sterreich generic cialis levitra viagra cialis levitra callus female cialis no prescription
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:35 ب.ظ

You actually revealed this fantastically!
usa cialis online overnight cialis tadalafil buy cialis uk no prescription cialis usa cost cialis taglich buy cialis sample pack prescription doctor cialis cialis 20mg cialis authentique suisse generic cialis tadalafil
Buy generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:15 ب.ظ

Superb postings. Thank you!
buy viagra online without prescription uk buy cheap viagra pills online can you buy viagra without prescriptions buy kamagra viagra cheapest viagra online online viagra usa where can you buy viagra where to order viagra can i buy viagra at cvs viagra buy viagra online pharmacy viagra
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:45 ق.ظ

Terrific content. Thanks a lot!
cialis cuantos mg hay ou trouver cialis sur le net cialis pills viagra cialis levitra cialis great britain cialis italia gratis cialis for sale south africa cialis 50 mg soft tab cuanto cuesta cialis yaho does cialis cause gout
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 10:37 ب.ظ
من شگفت زده هستم، باید بگویم. رجوع به یک وبلاگ است که به همان اندازه آموزشی و سرگرم کننده است، و بدون شک، شما ناخن بر روی سر ضربه.
مشکل این است که مردم کافی نیستند
صحبت هوشمندانه در مورد من خیلی
خوشحالم که در جستجویش برای چیزی در مورد این موضوع آمده ام
این.
big fish casino cheats
سه شنبه 8 اسفند 1396 08:21 ب.ظ
سلام! من می دانم این نوع از موضوع است، اما من تعجب کردم اگر شما می دانستم که در آن من
می تواند پلاگین کپچا را برای فرم نظر من پیدا کند؟ من از همان پلت فرم وبلاگ به عنوان شما استفاده می کنم و مشکل پیدا کردن آن را دارم؟
خیلی ممنون!
Lola
جمعه 17 آذر 1396 08:33 ق.ظ
I blog quite often and I genuinely thank you for your content.
The article has truly peaked my interest. I'm going to take a
note of your website and keep checking for new information about once per
week. I subscribed to your Feed as well.
Vera
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:31 ب.ظ
Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but
it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!
Can you stretch to get taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:51 ب.ظ
What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph i
thought i could also create comment due to this good article.
How long does it take to recover from Achilles injury?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:18 ب.ظ
whoah this blog is great i like studying your posts.
Stay up the great work! You understand, many individuals are hunting round for this info, you could help them greatly.
How can I increase my height after 18?
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:15 ب.ظ
I've learn a few good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I wonder how a lot attempt you set to create any such magnificent informative web site.
http://richardcozza.hatenablog.com
شنبه 7 مرداد 1396 01:55 ب.ظ
I love reading through an article that can make people think.
Also, thank you for permitting me to comment!
free std testing near me
یکشنبه 4 تیر 1396 11:35 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا نه حل و فصل بسیار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما
قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای
while. من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما در واقع که می
توانید انجام من می قطعا بود تحت تاثیر
قرار داد.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:18 ب.ظ
Good day! This is kind of off topic but I
need some advice from an established blog. Is it difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty
fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
Appreciate it
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 06:38 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about creating my own but I'm
not sure where to start. Do you have any tips or suggestions?
Appreciate it
BHW
پنجشنبه 10 فروردین 1396 06:44 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that
you could do with a few pics to drive the message home a bit,
but instead of that, this is fantastic blog. A great read.
I'll definitely be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر