تبلیغات
ایستگاه دانایی - گیاهان
سه شنبه 10 آذر 1388

گیاهان

   نوشته شده توسط:    

تعریف کلمه گیاه ازآنچه که ظاهرا" به نظر می رسد بسیار مشکل تراست. اگرچه گیــــاه شناسان محدوده رده بندی گیاهان را تعریف کرده اند ، مرزهای تعیین کننده اعضاء رده بندی گیاهان بسیار اختصاصی تر از تعریفات رایج " گیاه"است. ما گیاه را بعنوان یک موجود زنده یوکاریوت و دارای تعداد زیادی سلول تعریف می کنیم که عموما" فاقد اندامهای حسی یا حرکت ارادی بوده و در صورت رشد کامل دارای ریشه ، ساقه و برگ می باشند. اما از نظر گیاه شناسی فقط گیاه آوندی دارای ریشه ، ساقه وبرگ است. اما اگر منصفانه نگاه کنیم گیاهانی که ما هر روز با آنها مواجه هستیم ، گیاهان آوندی می باشند.img/daneshnameh_up/8/8c/leafs..jpg

تعریف دیگر گیاه که گسترده تر (فراگیرتر) می باشد، عبارت است از هرچیزی که فتواتوتروف می باشد- یعنی غذای خودش را از مواد خام غیر آلی و نور خورشید تولید کند. برای فردی که بر نقش خاصی که گیاهان در یک اکوسیستم بازی می کنند متمرکزشود این تعریف غیر منطقی نیست .اما در بین فتواتوتروپها ، پروکاریوتهایی ( پیش هسته) مخصوصا" باکتریهای فتواتوتروپ و سیانوفیتها وجود دارند. سیانوفیتها را گاهی اوقات ( به دلایل خوبی) جلبکهای سبز– آبی می نامند.در اینجا این مشکل بوجود می آید که بیشتر مردم از جمله گیاه شناسان قارچ خوراکی را گیاه می نامند اگرچه قارچ خوراکی اندام باردهی قارچ می باشد ( حوزه قارچها)، و اصلا" فتواتوتروپ نبوده، بلکه گندخوار( saprophytic) می باشد. و بیش از چند گونه گیاهان گل دار، قارچها و باکتریها وجود دارند که انگلی هستند.

گیاهان تقریباٌ در همه جای گیتی می رویند گلها علفها و درختان را تقریباٌ هر روزه می بینیم. گیاهان همچنین بر فراز کوههای بلند در اقیانوس ها در بسیاری از بیابانها و در نواحی قطبی می رویند. بدون گیاهان، آدمیان و جانوران نمی توانستند در کره زمین زندگی کنند. آدمی بدون هوا یا خوراک نمی تواند زندگی کند و همچنین بدون گیاهان نمی تواند زنده بماند. اکسیژن موجود در هوا که تنفس می کنیم از گیاهان فراهم می آید. خوراکی که می خوریم نیز از گیاهان یا از جانوران گیاه خوار بدست می آید.
در خانه سازی و بسیاری از چیزهای سودمند را از کنده و تخته و الوار درختان و خیلی از پوشاکهای ما از الیاف گیاهی از قبیل پنبه فراهم می گردد.

دانشمندان عقیده دارند که بیش از 350000 گونه و نوع گیاه شناخته شده اما هنوز بسیاری از گیاهان ناشناخته مانده است. کوچکترین گیاه دیاتوم می باشد که تنها با
میکروسکوپ می توان آن را دید حتی ممکن است یک قطره آب بیش از 500 دیاتوم در خود شناور داشته باشد.

بزرگترین گیاه زنده دنیا درخت سکویا در
کالیفرنیا می باشد که بیش از 90 متر بلندی و بیش از 9 متر پهنا دارد.

برخی از درختان در کالیفرنیا هستند که عمر 4000 تا 5000 ساله دارند. دانشمندان همه موجودات زنده را به دو گروه اصلی و عمده تقسیم کرده اند.

به بیان دیگر می توان گفت که فرق عمده میان گیاهان و جانوران آن است که گیاهان در جایی ثابت هستند در حالی که تقریباٌ همه جانوران با نیرو و اراده خود حرکت می کنند.

بیشتر گیاهان خوراک خود را از هوا نور
خورشید و آب می گیرند. جانوران نمی توانند برای خود خوراک بسازند. از این رو گیاهان یا جانوران گیاهخوار را می خورند. پایه و اساس واحد اصلی و آجر ساختمان موجود زنده یاخته یا سلول می باشد و از این جهت گیاه و جانور با هم تفاوت دارند زیرا بیشتر گیاهان سلول های دیواره ای کلفت حاوی ماده ای بنام سلولز دارند یاخته های جانوری ماده سلولز ندارد.
برخی چیزهای زنده که به نظر می رسد به خانواده و قلمرو گیاهان و جانوران وابسته نیستند. و این موجود تک یاخته ارگانیزم های شامل
باکتری و اشکال دیگر زندگی است که تنها با میکروسکوپ قابل دیدن است. بیشتر دانشمندان عقیده دارند که به خانواده خود وابسته هستند یعنی موجودی که نه گیاه است و نه جانور.

از گیاهان برای آدمی خوراک، پوشاک، پناهگاه یعنی مهمترین نیازهایشان فراهم می شود. بسیاری از ما ازداروهایی که از گیاهان ساخته می شود یا مستقیماٌ از خود گیاهان دارویی است سود می جوییم. بعلاوه از گیاهان در مصارف زیبا سازی و لذت بخش کردن زندگی سود جسته می شود.

img/daneshnameh_up/9/9f/trees.jpg 

منشاء کلیه موجودات زنده متعلق به حــــــــــوزه گیاهان ، گروهی به نام جلبک سبز است که اشکـــال باقی مانده آن (paraphyletic) بوده وبصورت انواع گوناگونی در این قسمت یا درمیان آغازیان وجود دارند.جلبکهای سبز دارای کلروپلاستهایی هستند که در بر گیرنده کلروفیل a و b می باشند که بوسیله غشاهای دولایه به هم متصل هستند و دارای انواع گوناگونی تاژکدار، انبوه زی ، میله ای و حتی چند سلولی ابتدایی می باشند .بسیاری از آنها عمدتا" هاپلوئید ( تک لاد) هستند اما بقیه ، بین گونه های هاپلوئید و دیپلوئید ( دولاد) که گامتوفیت و اسپروفیت نامیده می شوند دارای تناوب نسل می باشند.
در مرحله ای از دوران پالئوزوئیک گیاهان پیچیده و چند
سلولی(رویان رستها ) بر روی زمین نمایان شدند. در این گونه های اولیه جدید ، گامتوفیت و اسپروفیت از نظر شکل و عملکرد بسیار متفاوت بودند ، اسپروفیت کوچک باقی ماند و در کل زندگی کوتاه خود وابسته به والد خود بود. گروههای موجود در این ساختار مشترکا" خزه ها نامیده می شوند. از جمله:

 • دسته Bryophyta( خزه ها)
 • دسته Anthocerotophyta ( علف شاخی)
 • دسته Hepaticophyta( هپاتیکها)

تمامی این گونه ها کوچک بوده و محدود به محیطهای مرطوب می باشند و برای تولید هاگ وابسته به آب هستند. در دوران سیلورین ، رویان رستهای جدیدی نمایان شدند که در اثر سازگاری امکان غلبه بر این موانع را که در دوران دونین دستخوش پرتوش سازگاری گسترده ای شدند پیدا کردند. این گروهها معمولا" دارای کوتیکول هستند که در برابرخشکیدگی مقاوم می باشند و بافت آوندی که آب را سرتاسرگیاه منتقل می کند که به همین علت آنها را گیاهان آوندی می نامند.
 • دسته Lycophyta ( گرگ پاها)
 • دسته Sphenophyta( دم اسبی)
 • دسته Psilophyta (سرخسهای ماهوتی)
 • دسته Ophioglossophyta ( لاله آلپی و سرخسهای تاکی)
 • دستهPterophyta ( سرخسها)

گیاهان آوندی هم زیر گروهی ازاسپرماتوفیتها یا گیاهان دانه دار هستند که تا آخردوران پالئوزوئیک متنوع شدند. دراین گونـــــه ها گامتوفیت کاملا" کاهش یافت و اسپروفیت درون پوششی به نام دانه که در والد آنها بوجود می آید شروع به زیستن نمودند. اسپرماتوفیتها عبارتند از:

این دسته ها به دو گروه بازدانگان ( بی دانه ها ؛ چهار دسته اول) و گیاهان گلدار یا angiosperms تقسیم می شوند. پنجمین دسته فوق آخرین گروه عمده گیاهان است که در دوران ژوراسیک بوجود آمده و به سرعت در بیشتر زیبومه ها گسترده شدند.

رده های گیاهان


ممکن است بخواهیم علاوه بر طبقه بندی علمی گیاهان یا روشهای مردم پسند تر براساس این سیستم ، به طبقه بندی گیاهان با روشهای متفاوت دیگری بپردازیم که در ذیل به بررسی برخی از آنها می پردازیم:
ممکن است گیاهان بر مبنای الگوهای رشد فصلی اشان مرتب شوند. البته گیاهان ساده مثل جلبکها دوران زندگی کوتاهی دارند و اصطلاحهای زیر در مورد آنها بکار نمی رود اما جمعیت جلبکها عموما" فصلی هستند.

 • سالانه : زندگی و تولید مثل در یک فصل رشد و نمو.
 • دوسالانه : زندگی در دو فصل رشد و نمو ؛ تولید مثل معمولا" در سال دوم
 • چند ساله : زندگی در سالهای رشد نمو طولانی ؛ ادامه به تولید مثل در یک مرحله

گیاهان آوندی یا herbaceous ( غیر چوبی ) هستند ویا چوبی. گیاه چوبی ممکن است درختانی باشند با یک یا چند تنه و شاخه که روی زمین بوجود می آیند ویا درختچه هایی باشند بدون تنه ، با شاخه هایی که نزدیک سطح زمین قرار دارند.
همچنین ممکن است گیاهان بر اساس چگونگی کاربردشان طبقه بندی شوند.گیاهان غذایی از جمله میوه ها ، سبزیجات ، گیاهان دارویی و ادویه ها می باشند.

اطلاعات عمومی
میزان رشد یک گیاه عادی 75-20 میکرو متر در هر ساعت می باشد.منبع : سایت رشد


buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 07:16 ق.ظ

Regards! Lots of forum posts.

buy name brand cialis on line cialis en mexico precio cialis generika cialis australia org acquisto online cialis click now cialis from canada price cialis best 200 cialis coupon cialis online napol cialis canada on line
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:07 ب.ظ

You said it very well.!
cialis generic availability cialis generic tadalafil buy brand cialis generic buy cheap cialis in uk compare prices cialis uk cialis tablets cialis 5 mg para diabeticos link for you cialis price buy cialis online cialis canada
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:01 ب.ظ

Thank you! Great information.
cialis alternative generic cialis with dapoxetine how to buy cialis online usa enter site very cheap cialis tadalafil 5mg cuanto cuesta cialis yaho cialis for bph cialis authentique suisse we use it cialis online store online cialis
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis coupons cialis para que sirve cialis kaufen wo cialis patent expiration comprar cialis navarr sialis we use it 50 mg cialis dose buy original cialis cialis online how does cialis work
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:43 ب.ظ

Incredible a lot of fantastic information.
cialis e hiv buy cialis american pharmacy cialis we like it cialis price cialis pas cher paris cialis lowest price cialis tablets australia cialis 100 mg 30 tablet generic cialis with dapoxetine tadalafil 5mg
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:23 ق.ظ

Really a lot of amazing data!
where to buy cialis in ontario miglior cialis generico the best site cialis tablets cialis canada generic cialis with dapoxetine tadalafilo low cost cialis 20mg cialis official site prix cialis once a da comprar cialis 10 espa241a
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 05:17 ب.ظ

You actually mentioned it terrifically!
we use it 50 mg cialis dose opinioni cialis generico cialis super acti acheter cialis kamagra cialis savings card we like it cialis soft gel generic cialis 20mg tablets cialis 100 mg 30 tablet tadalafil generic generic cialis pro
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 05:04 ق.ظ

Helpful info. With thanks.
cialis flussig cialis super kamagra compare prices cialis uk cialis kamagra levitra generic cialis 20mg uk buy cialis sample pack cialis kaufen price cialis per pill cialis tadalafil cialis generique
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 04:42 ب.ظ

Amazing plenty of terrific facts!
cialis online cialis mit grapefruitsaft viagra or cialis cialis e hiv cialis tadalafil online cialis online nederland cialis 20 mg cost cialis sale online generic cialis in vietnam cialis generico
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 04:41 ق.ظ

You actually revealed this effectively!
look here cialis order on line buy cialis cheap 10 mg order a sample of cialis wow cialis tadalafil 100mg where cheapest cialis online prescriptions cialis tadalafil tablets what is cialis cialis generique effetti del cialis
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 05:17 ب.ظ

Very good data, Cheers!
purchasing cialis on the internet the best site cialis tablets cialis coupons printable cialis para que sirve cialis rezeptfrei look here cialis order on line cialis therapie tesco price cialis miglior cialis generico cialis arginine interactio
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 04:17 ق.ظ

Great info. With thanks!
buying brand cialis online cialis herbs cialis prices cialis 5 mg buy cialis generico milano acheter cialis meilleur pri cialis tadalafil tadalafil 20mg when can i take another cialis generic cialis tadalafil
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 05:01 ب.ظ

Thank you! Lots of knowledge.

cialis prezzo al pubblico cialis arginine interactio acheter cialis meilleur pri cialis farmacias guadalajara cialis prezzo al pubblico cuanto cuesta cialis yaho cipla cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis professional from usa cialis prices
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 05:16 ق.ظ

You said it very well.!
non 5 mg cialis generici venta cialis en espaa we like it cialis soft gel order generic cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis great britain cialis for sale in europa cialis 5mg billiger tadalafil tablets cialis without a doctor's prescription
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:55 ب.ظ

Wonderful postings. With thanks!
cialis generique we recommend cialis best buy we recommend cheapest cialis cialis sicuro in linea 200 cialis coupon generic cialis with dapoxetine buying brand cialis online we choice cialis uk tadalafilo we use it cialis online store
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:04 ق.ظ

Amazing posts. Kudos!
american pharmacy cialis cialis cipla best buy generic cialis in vietnam cialis generic cialis 10mg prix pharmaci cialis for bph usa cialis online cialis rckenschmerzen cialis tablets for sale canadian discount cialis
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:08 ب.ظ

You stated it well.
female cialis no prescription cialis rezeptfrei cialis for bph cialis 10mg prix pharmaci how does cialis work we choice cialis pfizer india we use it cialis online store prix de cialis purchase once a day cialis comprar cialis navarr
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:29 ق.ظ

You suggested that perfectly!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg generic cialis tadalafil buy brand cialis cheap cialis dosage amounts how much does a cialis cost cialis billig cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online cheapest cialis cuantos mg hay
generic levitra
جمعه 20 مهر 1397 10:31 ق.ظ

You revealed this perfectly.
buy levitra online buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo levitra 20mg buy levitra 20 mg buy levitra online buy levitra 20 mg
buy cialis online safely
سه شنبه 10 مهر 1397 08:01 ب.ظ

Many thanks, I value it.
cialis super acti 5 mg cialis coupon printable generic cialis pill online free cialis legalidad de comprar cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis from canada wow look it cialis mexico preis cialis 20mg schweiz acheter cialis meilleur pri
buy cialis online cheap
یکشنبه 8 مهر 1397 01:38 ب.ظ

You said that fantastically.
we use it cialis online store prezzo di cialis in bulgaria cialis en 24 hora we recommend cheapest cialis online prescriptions cialis cialis generic tadalafil buy link for you cialis price cialis 5 mg how to purchase cialis on line online cialis
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 01:53 ق.ظ

You definitely made the point!
is trust pharmacy in canada legitimate canadian online pharmacies rated canadian medications, liraglutide pharmacy canada reviews pharmacy canadian pharmacy uk delivery online canadian pharmacy canada drug pharmacy canadian online pharmacies legitimate most reliable canadian online pharmacies
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:05 ب.ظ

Amazing quite a lot of good material.
cialis soft tabs for sale price cialis per pill canada discount drugs cialis cialis tablets for sale cialis side effects cialis cost cialis 20mg preis cf cialis e hiv online prescriptions cialis tadalafil tablets
cialisbuys.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:50 ب.ظ

You suggested it really well!
cialis flussig costo in farmacia cialis cialis tablets cialis 20 mg effectiveness generic cialis tadalafil cialis farmacias guadalajara comprar cialis navarr buy cialis sample pack free generic cialis how does cialis work
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:42 ق.ظ

Kudos, An abundance of material.

top rated canadian pharmacies online candida viagra canadian pharmacies without an rx canadian online pharmacies legal canadian government approved pharmacies canadian pharmacy viagra brand pharmacy canada reviews canada online pharmacies medication canadian medications pharmacy pharmacy
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:04 ق.ظ

Amazing information. Cheers.
interactions for cialis rezeptfrei cialis apotheke can i take cialis and ecstasy tadalafil where do you buy cialis comprar cialis navarr cialis 50 mg soft tab cialis generico in farmacia wow cialis tadalafil 100mg cialis lowest price
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:00 ب.ظ

You suggested this fantastically.
buy original cialis cialis 20 mg effectiveness cialis pills buy online cialis 5mg buying cialis in colombia free generic cialis we recommend cheapest cialis tadalafil tablets price cialis wal mart pharmacy cialis generique 5 mg
http://viabiovit.com/viagra-and-nitroglycerin.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:00 ق.ظ

Useful advice. Appreciate it.
is it safe to buy viagra online buy now viagra buy viagra now where to buy viagra in stores buy viagra tablets how can i get viagra online buy viagra without a prescription online generic viagra pharmacy buy viagra tablets where can i buy viagra online safely
http://babecolate.com/best-country-to-go-buy-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:41 ب.ظ

Regards! I enjoy this.
cialis 5mg cialis canadian drugs cialis et insomni get cheap cialis india cialis 100mg cost generic cialis pill online warnings for cialis viagra vs cialis vs levitra cialis daily dose generic enter site very cheap cialis
k� lommeknive
یکشنبه 10 تیر 1397 04:42 ب.ظ
It's аctually a nice and helpful piece oof
informatіon. I am satisfied tһat you shared this
helpful information with us. Pleasse kep սs up to datе like this.
Thanks ffor sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30