تبلیغات
ایستگاه دانایی - گفته های بزرگان علم

انچه شما را به كشف كردن وا داشته است ،كوره راهی در شما می گشاید كه ،باز هم ،هر وقت به چنین ضرورتی برخورد كنید میتوانید از ان استفاده كنید

                                                                                     گئورگ لیختن برگ

 


هر گونه معرفت انسانی از تفكر و تامل اغاز می شود ،از انها به مفهم می رسد وسرانجام ،به اندیشه ختم

می شود         

                                                                                                 امانوئل كانت

 


من می كوشم چنان بنویسم كه ،هر كسی كه ان را می خواند ،بتواند به معنای درونی ان پی ببرد و

سرچشمه های ان را پیدا كند به نحوی كه گویا ، خودش ان را یافته است

                                                                                              ویلیام لایبنیتز

 


استدلا ل غیر ریاضی نقش اساسی در استدلال های ریاضی دارد

                                                                                               ایای شور

 


در هر رشته ای از دانش به سختی می تان روشی را شرح داد كه بتوان ردپای ان را تا نخستین كشف دنبال كرد ... دست كم ،درباره ی درباره ی روند حلاقیت ریاضی می توان به نكته ای ساده اشاره كرد كه مورخان دانش بارها و بارها ، بران تاكیید كرده اند :مشاهده ،جای مهمی را در این روند دارد و نقش عمده ای در مورد ان ، به عهده داشتته است

                                                                                                شارل هرمیت

 


هر راه حلی كه برای مساله ای پیدا می كنم به عنوان سر مشق به من كمك می كند تا مساله های دیگر را هم به نتیجه برساند

                                                                                                 دكارت